Iedereen is gelijk en iedereen is anders

Over het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam (voorheen SEZL)

Dit is een regionaal expertisecentrum (voorheen Stichting Educatie Zieke Leerlingen Rotterdam) op het gebied van ziek zijn en onderwijs in Rotterdam en wijde omgeving. Scholen kunnen het expertisecentrum ondersteuning vragen wanneer ze te maken krijgen met een zieke leerling. Ook zieke leerlingen zelf en hun ouders kunnen met vragen en problemen bij het expertisecentrum ziek en onderwijs terecht.
De leerlingen die ondersteund worden door het expertisecentrum zijn langdurig, chronisch of ernstig ziek en zitten in de leerplichtige leeftijd. Deze leerlingen kunnen zowel uit het regulier onderwijs, als uit het speciaal onderwijs komen.

Ondersteuning wordt verzorgd door consulenten en bestaat uit informatie, advies en/of onderwijskundige hulp. Na overleg met school, leerling, ouders en behandelaar(s) bepaalt de consulent op welke wijze hulp wordt ingezet. Eén van de uitgangspunten is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de lesstof en lesmethode van de thuisschool. In bepaalde situaties schakelt de consulent één van de docenten in om onderwijs aan huis te geven.

Het expertisecentrum gaat er van uit dat school voor zowel gezonde als zieke kinderen een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun leven. Daarom heeft het tot doel de negatieve gevolgen van ziek zijn t.o.v. school zoveel mogelijk te beperken. Dit geeft het expertisecentrum vorm door voorlichting en advies te geven en onderwijskundige ondersteuning aan zowel het kind als de school als de ouders. Men zet zich in om de normale ontwikkeling op schoolgebied zo ongestoord mogelijk te
laten verlopen. Zodat niveaudaling en/of achterstand geminimaliseerd wordt. Tevens wordt er aandacht besteed aan een soepele terugkeer op de school.

Bezig zijn met schoolwerk en de contacten met school zorgen voor afleiding, zingeving en toekomstperspectief. Door dit te ondersteunen helpt het expertisecentrum gevoelens van isolement bij de zieke leerling te voorkomen. Het doel is om de leerling zich leerling te laten voelen i.p.v. patiënt.

De training Omgaan met cultuurverschillen van PAK organisatieontwikkeling (voorheen Trainingproducties)

De groep mensen die bediend wordt door het expertisecentrum is voor een groot deel van een andere culturele afkomst dan de Nederlandse. Hierdoor hebben de medewerkers dagelijks met verschillende culturen te maken. Wat voor de één vanzelfsprekend is blijkt onbehoorlijk in een andere cultuur, evenals wat wel of niet besproken kan of mag worden.

De kinderen om wie het gaat passen zich meestal goed aan de veranderende omstandigheden aan, het accent ligt voornamelijk op de communicatie met de ouders. Het is zeer belangrijk om de ouders mee te krijgen voor de begeleiding van het kind voor
het onderwijsgedeelte, omdat het nooit om beter worden alleen gaat, de ontwikkeling gaat ook juist door.

De vraag vanuit het expertisecentrum luidde: “Hoe kunnen wij omgaan met cultuurverschillen (communicatie) en culturele diversiteit op zo’n manier om dat je alle belanghebbenden erkent in wat ze vragen en nodig hebben?”

PAK organisatieontwikkeling stelde een training Omgaan met cultuurverschillen samen waarbij er daadwerkelijk dieper ingezoomd werd op een aantal specifieke culturen. Door te oefenen en vragen te stellen ontstonden concrete handvatten voor het omgaan met cultuurverschillen. D.m.v. een inventarisatie onder de consulenten en thuisleerkrachten over de leerbehoefte rondom de diverse culturen werd de training als volgt opgebouwd:
Dag 1 Introductie communicatie, eigen houding, oordelen, achtergronden, geschiedkundig perspectief, + ’s middags de Marokkaanse/Turkse cultuur in de schijnwerpers.
Middag 2 Surinaamse cultuur.
Middag 3 Hindoestaanse cultuur.

“Ik vond de training leuk en afwisselend. Ik vond het fijn om in een andere omgeving, met een interessant en leuk onderwerp, samen met collega’s, met iets gezamenlijk bezig te zijn. We waren hier allemaal gelijkwaardig, niet dat de één veel meer wist dan de ander. De opdrachten in het omgaan met cultuurverschillen waren afwisselend en soms verrassend.
Isa vond ik enthousiast en inspirerend. Ze heeft een positieve en enthousiaste uitstraling en heeft het knap gedaan met ons, niet al te gemakkelijk, team. Ze heeft geprobeerd om iedereen aan bod te laten komen en op een positieve manier te reageren, ook op kritiek. De dames die over hun cultuur kwamen vertellen vond ik boeiend en kundig. Het waren alle drie interessante mensen die duidelijk wisten waar ze over spraken; prettig dat je op zo’n moment van alles aan ze kunt vragen.
Ik zal vanaf nu bij mijn leerlingen thuis sneller herkennen uit welke cultuur ze (oorspronkelijk) komen en ben me er nóg bewuster van geworden. Ik zal ze waarschijnlijk (hopelijk) beter begrijpen en wellicht zelfs betere gesprekken met ze kunnen voeren.”

Evelien – Thuisleerkracht Ziek en Onderwijs

Tussen de trainingsmiddagen Omgaan met cultuurverschillen zat ongeveer een maand tijd, ze vonden eind 2013 en begin 2014 plaats. De middagen werden opgebouwd met zowel theorie, verhalen als voorbeelden en beeldmateriaal. Tijdens de eerste bijeenkomst werd er tevens een geschiedkundig perspectief aangedragen.
Vervolgens kwam er een persoon (Marokaanse, Surinaamse, Hindoestaanse), afkomstig uit de te betreffende cultuur, met eigen voorbeelden. Er werd gewerkt met korte oefeningen in het omgaan met cultuurverschillen die voorafgaan aan de meer persoonlijke situaties, zodat iedereen aan bod komt. Vervolgens werden de situaties die aangedragen werden door de deelnemers uitgespeeld, besproken, herhaald en bijgestuurd.

Na afloop van de training Omgaan met cultuurverschillen hadden de deelnemers:
1: (Nog) meer praktisch inzicht in de besproken culturen.
2: Inzicht in de effecten die vanuit eigen cultuur invloed hebben op het kijken naar/omgaan met cultuurverschillen.
3: Ervaring opgedaan in het omgaan met cultuurverschillen met verschillende levensechte situaties en hadden ze feedback gekregen op hun handelen en gespreksvoering.
4: Concrete handvatten die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen inzetten voor een makkelijker/beter resultaat.
5: Hun helikopterview kunnen inzetten om het proces dat zich afspeelt tussen de ander en zichzelf te bezien en daarmee keuzes te maken, richting te geven en/of nieuwe impulsen toe te voegen.

Opdrachtgever Otto Mourik – Directeur Expertisecentrum Ziek en onderwijs Rotterdam

“Toen tijdens een teamvergadering het werken met verschillende culturen aan de orde kwam bleek er een behoefte om op dit gebied meer informatie te krijgen. Eén van de teamleden heeft zich in de scholingsmogelijkheden verdiept en kwam hierbij de training Omgaan met cultuurverschillen van Trainingsproducties (nu PAK Organisatieontwikkeling) tegen op het internet.
Na een prettig verlopen kennismakingsgesprek met Isa Roest zijn we verder gaan praten en hebben we afspraken gemaakt over een drietal op maat gemaakte scholingsdagen. Onze scholingsbehoefte lag, naast algemene informatie, op het terrein van ziek zijn en ziektebeleving in verschillende culturen. Isa heeft zich goed verdiept in de werkzaamheden van de consulenten en docenten en onder welke omstandigheden ze hun werkzaamheden uitvoeren.
Bijzonder was haar koppeling tussen theorie en praktijk; naast een theoretisch verdieping zijn er vrouwen uitgenodigd die per middag inzicht gaven in verschillende culturen waartoe zij behoren met speciale aandacht voor “onze” onderwerpen?

De middagen waren goed voorbereid; van onze kant door van tevoren vragen te formuleren voor de acteurs en theorie door te nemen, van de kant van Isa door een gevarieerd programma met verschillende werkvormen aan te bieden. Het was inspirerend om op deze manier met dit onderwerp bezig te zijn.”

“Ik vond het een leuke, nuttige en inspirerende training. Combinatie van theorie en praktijk (mensen uit de praktijk/culturele groep) is boeiend, inspirerend en soms zelfs ontroerend.
Isa is enthousiast, eerlijk en kundig. Ze weet met vragen en weerstanden om te gaan. Gaat goed om met kritiek en zet alles op alles om het voor ons, en ook voor zichzelf, beter te doen of meer aan te sluiten bij de groep.
De vrouwen die over hun cultuur met ons gesproken hebben waren sterke vrouwen. Je zag hierbij dat je gepakt werd door het individu en niet zozeer door de representant van een culturele groep. Leerpunt dus dat de Marokkaan, de Creool, de Hindoestaan niet bestaat. (haha, dit lijkt Maxima wel). Ze hebben wel aspecten van hun cultuur, maar vullen dat ook allemaal op hun individuele wijze in.
Ik heb door de training meer informatie over gebruiken en gewoontes binnen andere culturen. Achtergronden zijn geboden van bepaalde zaken waar wij tegen aanlopen. Ik heb geleerd waarom sommige zaken werken zoals het werkt. Leren om verschillen te benoemen en er juist van te genieten. Bij een open houding en humor kan er eigenlijk niet zoveel misgaan.
Ik geef de training een 8 voor de inhoud en nog een half punt erbij voor het enthousiasme van Isa. Een 8,5 dus.”

Adri – Consulent EV Ziek en Onderwijs en initiatiefnemer training

Isa Roest

“Het was een mooi project om verschillende redenen.

Ten eerste: De deelnemers komen dagelijks in contact met mensen met een andere culturele achtergrond dan hun eigen achtergrond. Door die praktijk kwamen er veel voorbeelden, reeds gevonden oplossingen en vragen naar boven. Daarmee werden kansen genomen en gegeven.
Ten tweede: De deelnemers gaven goed aan waar hun behoeften lagen zodat ik me daarop konden richten en het persoonlijker kon maken.
Ten derde: De magie van een open houding hebben we onderzocht en werd ons vooral verzocht door de vrouwen uit de verschillende culturen die er in de middagen bij waren.
Ten vierde: De samenwerking verliep soepel en met elke bespreking creëerden we met elkaar de helderheid die zo’n traject behoeft. De voorgesprekken met Adri Polderman waren telkens vrolijk, inspirerend en uitdagend. Met Otto Mourik zetten we de puntjes op de i en sloten we aan bij de richting die het expertisecentrum inslaat.

En tot slot het onderwerp zelf. Jezelf en de ander daadwerkelijk ontmoeten en dan samen ergens toe komen. Heerlijk om mee aan het werk te zijn. Mijn idealisme en betrokkenheid reiken elkaar hierin de hand.”

“Ik vond de training goed voor onze beroepsgroep, het sluit goed aan bij wat wij zouden moeten kunnen. Isa is enthousiast, inspirerend en een prettige persoonlijkheid.
Ik vond dat de vrouwen die ons meenamen in hun cultuur alle drie, op hun eigen manier, interessante dingen te vertellen hadden en het ook prettig en interessant wisten te brengen. Elke keer ook weer heel anders dan ik me van tevoren had voorgesteld.
Ik heb meer kennis en inzicht gekregen in de drie behandelde culturen. Maar vooral meer kijk op hoe je iemand uit een andere cultuur kunt benaderen en kunt zorgen dat je samen een bepaald doel kunt bereiken.”

Mirjam – Secretaresse Ziek en Onderwijs

Offerte incompany training omgaan met cultuurverschillen

    U kunt meerdere onderwerpen kiezen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer weten over dit programma »

je bent offline